REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PHOTODRON.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.photodron.pl 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Sprzedający – S.C. „Relaks” Marzena, Iga Janickie właściciel marki PHOTODRON.PL z siedzibą pod adresem: Grupa ul. Dworcowa 2, 86-134 Dragacz, NIP: 559-11-37-962, REGON 090045969 , e-mail: biuro@photodron.pl;  tel. kontaktowy: +48 662 795 106 i +48 662 710 148  kontakt telefoniczny możliwy jest codziennie w Dni robocze w godzinach od 08:00:00 do 18:00, a w soboty od 08:00 do 14:00 (opłata  za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
2.    Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.photodron.pl; 
3.    Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4.    Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5.    Towar lub Towary – drony, gimbale, akcesoria do dronów i gimbali, kamery termowizyjne, odzież, ebooki oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6.    Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
7.    Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, ani ewentualnych dodatkowych kosztów, na których poniesienie zgodził się Zamawiający, np. zapakowanie Towaru jako prezent;
8.    Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
9.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10.    Miejsce odbioru – miejsce, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym;
11.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument – umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;
12.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego; 
13.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
14.    Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);
15.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1219 z późn.zm.);
16.    Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
17.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.    Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
3.    Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
4.    Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich  (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
5.    Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.photodron.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.  
6.    W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;     
b. dostęp do Internetu;     
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;     
d. aktywne konto e-mail.
7.    Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce KONTAKT. Dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie.
8.    Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile  takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru,
b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku ,, Zobacz koszyk” następnie ,, Przejdź do kasy’’
c.    następnie Użytkownik powinien jednorazowo podać swoje dane osobowe i dane do realizacji zamówienia, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem,
d.    dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów i metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole. W celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
3.    Po złożeniu przez Zamawiającego  Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
4.    Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1.    Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
a.    przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: PKO BP   PLN 71 1020 5040 0000 6002 0129 8686; Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienia. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia;
b.    płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl,
c.    płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia od kuriera lub z Miejsca odbioru;
2.    Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje grupa DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,  o kapitale zakładowym wysokość: 1 697 000 zł oraz  PayPro SA ( agent rozliczeniowy) z siedzibą w Poznaniu  przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, a kapitale zakładowym wysokość: 4 500 000 zł. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są grupie: DialCom24 oraz PayPro SA., która to jest administratorem danych osobowych.
3.    W razie wyboru płatności z góry, Zamówienia nie opłacone w terminie 3 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży są anulowane.
4.    Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (w razie płatności za pobraniem) lub też z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych.
5.    Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
6.    Koszty dostawy Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą 15 zł.
7.    Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia zależnie od formy płatności) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
8.    Zamówienia na kwotę 250 PLN i powyżej (do kwoty tej nie wliczają się koszty dostawy) są wysyłane na adres dostawy znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na koszt Sprzedającego.   

ROZDZIAŁ VI –  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1.    Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
2.    Dostępne Towary wysyłane są z reguły w terminie 3 Dni roboczych, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub też po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności. Towary wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin.
3.    Jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne do wysyłki, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. 
4.    Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz krajów Unii Europejskiej.  
5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.    
6.    W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.     
7.    Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w  niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego. 
8.    Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest paragon fiskalny lub faktura VAT (na firmę lub imienna, w zależności od wyboru Zamawiającego).
9.    Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
10.    Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

ROZDZIAŁ VII –  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:     
1.    Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (S.C. Relaks ,,Marzena, Iga Janickie’’ właściciela marki photodron.pl e-mail: biuro@photodron.pl;  tel. kontaktowy: +48 662 795 106 i +48 662 710 148  ) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
3.    Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.    Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
5.    Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
6.    Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: S.C. Relaks ,,Marzena, Iga Janickie’’  pod adresem: Grupa ul. Dworcowa 2, 86-134 Dragacz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.
7.    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. 
8.    Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;    
c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g.    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
k.    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
9. Produkty aktywowane nie podlegają zwrotowi.

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE:
1.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
2.    W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@photodron.pl  lub listownie na adres: S.C. „Relaks” Marzena, Iga Janickie Grupa ul. Dworcowa 2, 86-134 Dragacz, lub też bezpośrednio na adres gwaranta wskazany w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym, o ile objęcie Towaru gwarancją producenta wynika z dokumentu gwarancji lub informacji zawartych na opakowaniu Towaru. 
3.    Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu (np. kopii paragonu lub faktury).
4.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
5.    Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz, Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

ROZDZIAŁ IX – DANE OSOBOWE:
1.    Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym  i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego ze Sprzedającym, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia oraz kontaktu ze Spzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
2.    Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera
3.    Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
4.    Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
5.    Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.    Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
7.    Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
2.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3.    Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy zapisani do newslettera  otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5.    Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 
6.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29.08.2018 roku.